Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie
ul. T. Kościuszki 110, 39-460 Nowa Dęba

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W NOWEJ DĘBIE

             Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych osób. Cele te są realizowane poprzez zapewnienie dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji psycho-społecznej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i ich rodzin.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy określa organizację, zakres oraz tryb funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie zwanego dalej jako ŚDS.

§ 2. 1. ŚDS dysponuje 45 miejscami, na które otrzymuje dotację z budżetu wojewody.

2. W ŚDS mogę przebywać osoby, które uzyskały decyzję kierującą, wydaną zgodnie z przepisami odrębnych ustaw.

3. Odpłatność za pobyt uczestników regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział II

ZASADY FUNKCJONOWANIA

§ 3. 1. Głównym zadaniem ŚDS jest zapewnienie wsparcia osobom, które z powodu choroby psychicznej (typ A), niepełnosprawności intelektualnej (typ B) lub innego zaburzenia psychicznego (typ C) mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu stosunku z otoczeniem oraz zaspokojeniem potrzeb bytowych.

2. W ramach Typu ABC dopuszcza się uczestnictwo osób ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną.

§ 4.  Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określają:

     1. Regulamin organizacyjny,

     2   Program działalności – dla każdego typu Domu odrębnie,

     3. Plan pracy na każdy rok.

    

§ 5. ŚDS otwarty jest dla uczestników od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni dodatkowo wolnych od pracy w godzinach od 7.00 – 15.00

§ 6. 1. Prawo do przebywania w ŚDS przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

2. W decyzji, której wydanie poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określa typ domu, wysokość odpłatności oraz czas pobytu niezbędny do realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego.

§ 7. 1. ŚDS świadczy specjalistyczne usługi dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników.

2. Usługi, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) trening funkcjonowania w życiu codziennym w tym: dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

3) trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

4) poradnictwo psychologiczne,

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

7) niezbędną opiekę,

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

9) inne formy postępowania wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników.

 

3. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.

4. Zakres i rodzaj zajęć dla każdego uczestnika ustala się w indywidualnym planie wspierania, aktywizacji, rechabilitacji oraz integracji społecznej zwanym planem postępowania wspierająco – aktywizującym.

5. w celu określenia potrzeb i możliwości uczestników, działa Zespół Wspierająco – Aktywizujący, złożony z kierownika oraz pracowników terapeutycznych.

6. Do zadań zespołu Wspierająco – Aktywizującego należy:

1) wszechstronna diagnoza rozwoju psychoruchowego oraz zaburzeń zachowania, prowadzenie obserwacji uczestników,

2) wieloprofilowe usprawnianie rozwoju psychoruchowego oraz kompensacja zaburzonych czynności tak, aby uczestnik mógł jak najpełniej i jak najbardziej samodzielnie funkcjonować w rodzinie i środowisku,

3) oddziaływania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych osób ze spektrum autyzmu i sprzężoną niepełnosprawnością,

4) opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego oraz ich realizacja,

5) prowadzenie zajęć terapeutycznych,

6) prowadzenie dokumentacji z przebiegu postępowania oraz dzienników zajęć,

7) opracowywanie planów pracy,

8) ustalanie celów do realizacji,

9) dbanie o bezpieczeństwo uczestników.

 

                                                                                   Rozdział III

                                                                 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

       §   8. 1. ŚDS kieruje Kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

      2. Kierownik zarządza ŚDS, reprezentuje go na zewnątrz, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i           Gminy.

      3. Kierownik jest upoważniony do wydawania zarządzeń wewnętrznych, dotyczących bieżącej działalności ŚDS.

      4. Kierownik prowadzi ewidencję wydanych zarządzeń.

      5. W przypadku nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony pracownik.

   

      §  9. Wewnętrzną strukturę ŚDS stanowią jedno i wieloosobowe stanowiska pracy.

     

      §  10. W skład ŚDS wchodzą następujące stanowiska pracy:

              1. kierownik – 1 etat,

              2. głowny księgowy – 1/2 etetu,

              3. psycholog – 1 etat,

              4. instruktor terapii zajęciowej / instruktor terapii / opiekun – 8 etatów,

              5 pielęgniarka- 1 etat,

              6.pracownik administracyjny (ds księgowo-kadrowych) – 1/2 etatu.

                                                         

Rozdział IV

ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK

  § 11. Kierownik ŚDS określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności każdemu zatrudnionemu pracownikowi i sprawuje nadzór nad nad jego realizacją. 
 
  § 12. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika ŚDS należy:
      1) rzetelne wykonywanie pracy i obowiązków wynikających z dokumentów wewnętrznych oraz obowiązujących                    przepisów,
      2) dbałość o urządzenia i majątek stanowiący mienie ŚDS,
      3) przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP oraz przepisów ppoż.,
      4) przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy,
      5) przestrzeganie zasad kultury pracy,
      6) przestrzeganie tajemnicy słuzbowej i państwowej.
2. Pracowników zobowiązuje się do przestrzegania innych powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy.
  § 13. 1. Do zadań i obowiązków Kierownika należy w szczególności:
      1) ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności ŚDS,
      2) koordynacja, kierowanie i nadzór nad działalnością ŚDS oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
      3) ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny oraz ochronę mienia ŚDS,
      4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników ŚDS,
      5) premiowanie i nagradzanie pracowników,
      6) udzielanie kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy,
      7) organizowanie kontroli wewnętrznej,
      8) inicjowanie działań na rzecz efektywności funkcjonowania Ośrodka.
 
2. Do zakresu zadań i obowiazków głównego ksiegowego należy w szczególności:
      1) ponoszenie odpowiedzialności za całokształt spraw związanych z planowaniem działalności ekonomiczno           – gospodarczej oraz analityki finansowej,
      2) przygotowanie projektu finansowego Ośrodka,

      3) opracowywanie analizy ekonomicznej projektowanych oraz realizowanych przedsięwzięć gospodarczych,

      4) prowadzenie całokształtu spraw dotyczacych inwentaryzacji majątku i bilansu,

      5) prowadzenie sprawozdawczości ekonomiczno – ksiegowej, statystyki,

      6) zapewnienie należytego przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i           sprawozdań finansowych,

      7) organizowanie systemu obiegu dokumentów księgowych i ich kontroli,

      8) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiazującymi zasadami i przepisami,

      9) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów trwałych w użytkowaniu,

    10) prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów nie będących przedmiotami nietrwałymi.

3. Zakres czynności instruktorów terapii zajęciowej, instruktorów terapii obejmuje w szczególności:

      1) rozpoznawanie problemów i dokonywanie wstępnej oceny umiejetności życia codziennego uczestników,

      2) praca w zespole wspierająco – aktywizującym przy opracowywaniu planów postępowania wspierająco –                 aktywizującego,

      3) realizowanie programów pracy terapeutycznej z uczestnikami w ramach prowadzonego                                         postępowania wspierająco – aktywizującego,

      4) dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejetności życia                                             codziennego, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego,

      5) prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych zgodnie z rocznym ramowym planem pracy,

      6) prowadzenie dziennika zajęć oraz wpisywanie  na bieżąco obserwacji uczestników w zeszyty                                 indywidualne,

      7) dbanie o bezpieczeństwo uczestników,

      8) dbanie o kondycję psychiczną i prawidłowe stosunki między uczestnikami oraz pomoc w rozwiązywaniu               konfliktów,

      9) wzorowe promowanie ŚDS na zewnątrz,

     10) dbanie o czystość i estetyczny wygląd odcinka pracy ( pomieszczeń, sprzętu i otoczenia).

 4. Do obowiązków psychologa należy w szczególności:

      1) diagnoza uczestników pod kątem schorzenia i stopnia zaburzeń osobowości, w tym prowadzenie badań               psychologicznych,

      2) koordynowanie pracy Zespołu Wspierająco – Aktywizującego,

      3) współpraca z pracownikami prowadzącymi zajęcia terapeutyczne,

      4) prowadzenie treningów umiejętności społecznych,

      5) kontrola relacji między uczestnikami, interwencja w sytuacjach konfliktowych,

      6) prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych, pomoc w przezwyciężaniu trudności                   emocjonalnych,

      7) wskazywanie możliwości poznawczych i rozwojowych uczestników oraz ich potrzeb,

      8) prowadzenie dokumentacji psychologicznej uczestników,

      9) proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych                 uczestników,

     10) stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych uczestników                  przez członków Zespołu Wspierająco – Aktywizującego.

 5. Do zadań opiekuna należy w cszczególności:

      1) pomoc przy realizowaniu programów pracy terapeutycznej z uczestnikami w ramach prowadzenia                         postępowania wspierająco – akywizującego,

      2) systematyczne wdrażanie do obsługi w czynnościach dnia codziennego,

      3) pomoc przy prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych zgodnie z rocznym planem działania ŚDS,

      4) pomoc przy organizowaniu imprez okolicznościowych, rekreacyjnych oraz czynny udział w ich                               przeprowadzeniu,

      5) dbanie o higienę osobistą uczestników oraz prowadzenie treningów higienicznych,

      6) dbanie o czystość i wygląd estetyczny miejsca pracy.

 6. Zakres czynności pielęgniarki obejmuje w szczególności:

      1) zapewnienie obsługi pielęgniarskiej uczestników,

      2) dbanie o higienę osobistą uczestników, prowadzenie treningów dbałości o wygląd zewnetrzny,

      3) realizacja programów profilaktyki zdrowotnej uczestników,

      4) praca w zespole wspierająco – aktywizującym przy opracowywaniu planów postepowania wspierająco –                 aktywizującego,

      5) realizowanie programów pracy terapeutycznej z uczestnikami w ramach prowadzonego postępowania                   wspierająco – aktywizującego,

      6) dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejętności życia codziennego,                       funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego,

      7) prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z rocznym ramowym planem pracy,

      8) prowadzenie dziennika zajęć oraz wpisywanie na bieżąco obserwacji uczestników w zeszyty indywidualne,

      9) dbanie o bezpieczeństwo uczestników.

Rozdział V

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW   

§ 14. Uczestnik ma prawo do:

      1) poszanowania należnych mu praw,

      2) swobodnego podejmowania decyzji oraz uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących                   jego osoby (w miarę możliwości psychofizycznych),

      3) zachowanie tajemnicy spraw jego dotyczących,

      4) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb oraz najpełniejszej realizacji własnych                      potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

      5) pomocy, wsparcia, stałej koordynacji ze strony wszystkich pracowników koniecznej do realizacji                                 indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego,

      6) dobrowolnego uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych,

      7) korzystania z wszystkich form pomocy oferowanych przez ŚDS,

      8) zgłaszania propozycji odnośnie form zajęć i czasu ich trwania oraz innych wniosków i uwag.