Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony
internetowej http://sdsnd.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 15.06.2020
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie
internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest Paweł Suchy, adres poczty elektronicznej sdsnowadeba@tlen.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 846 54 68. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji
itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o
którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia ŚDS w Nowej Dębie mieszczą się na parterze budynku przy ul Kościuszki 110.
Prowadzi do niego wejście główne z ul. Kościuszki. Budynek posiada drugie
wejście, od bloku nr 108, tzw. wyjście ewakuacyjne.

Opis dostępności wejść do budynku

Do budynku, w którym mieści się ŚDS można dostać się wejściem głównym od ul. Kościuszki.
Dojazd i dostęp do budynku – droga asfaltowa. Drzwi nie są automatycznie
otwierane, przeszklone. Podjazd wyposażony w niskie nachylenie, na który można
wjechać z pozycji chodnika. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do
obszernego holu i dalej na korytarz.

Opis dostępności korytarzy i pomieszczeń

Budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na manewrowanie wózkiem
inwalidzkim. Dwie łazienki są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Punkt
informacyjny znajduje się w części administracyjnej, tj. gabinecie kierownika
ŚDS oraz gabinecie pielęgniarskim. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na
jednej kondygnacji i są pozbawione barier architektonicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek posiada parking wewnętrzny jednak nie ma oznakowanego miejsca parkingowego
przeznaczonego do parkowania osób niepełnosprawnych. Podjazd do budynku
umożliwia wjazd do pomieszczeń ŚDS dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna
wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w
szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej,
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych
ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w
tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia
jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę
niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i
zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa
asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.
Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących,
wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W ŚDS w Nowej Dębie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Środowiskowy Dom Samopomocy 39-460 Nowa Dęba ul. Kościuszki 110
Numer identyfikacyjny REGON
18083046600000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sdsnowadeba@tlen.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
sdsnowadeba@tlen.pl
Telefon kontaktowy
158465358
Data
2021-02-25
Miejscowość
Nowa Dęba

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. PODKARPACKIE
Powiat
Powiat tarnobrzeski
Gmina
Nowa Dęba (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 2

[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wolną od barier architektonicznych

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url www.sdsnd.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-12-10

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Strona 3

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z UdC, brak tłumaczeń głosowych dla osób niesłyszących

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] TAK
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze

Strona 4

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE