Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie
ul. T. Kościuszki 110, 39-460 Nowa Dęba

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) udostępnia się dane wyznaczonego w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Kościuszki 110, 39-460 Nowa Dęba – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Krystyny Kłosowskiej-Szałaj, adres do kontaktu:                      e-mail: iod@nowadeba.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Domu Samopomocy w Nowej Dębie  z siedzibą w Nowej Dębie ul. Kościuszki 110, tel.: 15 846 53 58, e-mail: sdsnowadeba@tlen.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy jest Pani Krystyna Kłosowska-Szałaj kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nowadeba.pl.

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art.9 ust.2 lit.b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) z późń. zmianami, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz. U. nr 238 z 2010 r., poz. 1586) w celu realizacji statutowych zadań terapeutycznych i opiekuńczych w placówce. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu popularyzacji działań ŚDS w Nowej Dębie. Dane osobowe w postaci wizerunku są podawane dobrowolnie.

4. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres pobytu w placówce oraz 10 lat po jego zakończeniu.

5. Posiada Pan/i /prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem.

6. Uczestnikom/ opiekunom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa j/w. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie jest Środowiskowy Domu Samopomocy w Nowej Dębie,  adres: ul. Kościuszki 110, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 53 58, adres e-mail: sdsnowadeba@tlen.pl.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych pani Krystyna Kłosowska-Szałaj, pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail: iod@nowadeba.pl.

3.  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Środowiskowym Domu Samopomocy w  Nowej   Dębie;

b)   realizacji umów zawartych z kontrahentami ;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

.          5. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Środowiskowy Domu Samopomocy w Nowej Dębie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

a)   dostępu do treści danych osobowych,

b)  sprostowania danych osobowych,

c)   usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d ) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)   przenoszenia danych do innego administratora,

f)    sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g)  cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,

h)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś  jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

                                                                                                               Nowa Dęba 25.05.2018r.