Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie
ul. T. Kościuszki 110, 39-460 Nowa Dęba

Procedura przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie jest przeznaczony dla osób dorosłych:
  • przewlekle psychicznie chorych,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych,
  • ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • mieszkających na terenie Gminy Nowa Dęba.
 2. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Termin przyjęcia do ŚDS określa kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.
 4. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie lub jej opiekun prawny, powinna zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Po wstępnej rozmowie z pracownikiem socjalnym i złożeniu wniosku zostaje ustalony termin przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata.
 5. Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy zobowiązana jest do posiadania następujących dokumentów:
  • wniosek o skierowanie do ŚDS,
  • dowód osobisty,
  • zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile posiada),
  • zaświadczenia o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (decyzje o wysokości renty/emerytury, zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, itp.).
 6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do ŚDS, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustala odpłatność za pobyt.
  Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
  Następne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem ŚDS.
 7. Decyzja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kserokopią dokumentów zostaje przekazana do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika bądź opiekuna prawnego lub na wniosek kierownika ŚDS.
 9. Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy zostaje zapoznana z Regulaminem i jest zobowiązana do jego przestrzegania.