Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie
ul. T. Kościuszki 110, 39-460 Nowa Dęba

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ze względu na zróżnicowaną niepełnosprawność uczestników jest placówką typu A,B i C. Dom typu A jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, natomiast typ C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS w Nowej Dębie dysponuje 45 miejscami regulaminowymi.

          W Ośrodku  powołany jest zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzą: kierownik, psycholog, pielęgniarka, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekun. Do zadań zespołu należy tworzenie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujących, ich modyfikacja, ocena efektów, reagowanie w sytuacjach problemowych, szeroko pojęta współpraca.

           Usługi świadczone są w ramach indywidualnych lub zespołowych zajęć samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Postępowanie wspierająco-aktywizujące uczestników realizowane jest zgodnie z indywidualnymi planami wspierająco-aktywizującymi, planem pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na każdy rok oraz programami działalności dla poszczególnych typów domu. Rehabilitacja psychiatryczna uczestników przebiega wieloaspektowo i obejmuje wiele różnorodnych treningów prowadzonych w ramach głównych obszarów działania.

Formy prowadzonej działalności:

  1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym.

W tym obszarze zajęcia dotyczą rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez realizację treningów funkcjonowania w codziennym życiu, które realizowane są w pracowniach terapeutycznych: kulinarnej, plastycznej, krawieckiej, stolarskiej, komputerowej.

  1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zajęć uczą się i doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odpowiedzialności i partnerstwa oraz adekwatnego wyrażania swoich emocji i uczuć.

  1. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Rehabilitacja psychiatryczna uczestników obejmuje również trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Umiejętne spędzanie czasu wolnego, zarówno samotnie jak i w towarzystwie, daje  satysfakcję z życia codziennego, osobistego, neutralizuje otępiające działania nudy i bezczynności oraz pozwala na efektywne funkcjonowanie w środowisku. Prowadzone są  zajęcia edukacyjne i stymulujące funkcje poznawcze oraz pamięci.

  1. Poradnictwo psychologiczne
  2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  3. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych

    7.Terapia ruchowa w tym zajęcia sportowe, rekreacja i turystyka

  1. Niezbędna opieka
  2. Działania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia