Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie. Powstał w lipcu 1999 roku. Dom mieści się przy ul. Kościuszki 110.

Zajęcia dla uczestników odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 – 15.00

Motto naszego ośrodka to „Jesteśmy aby wspierać, pomagać, uczyć”   

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest udzielanie wsparcia :

  • osobom przewlekle psychicznie chorym,
  • osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym oraz lekkim gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne.
  • osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim uczestnikom wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej oraz integrację podopiecznych ze środowiskiem społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi  dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników  Dla każdego z uczestników ustalany zostaje indywidualny plan postępowania wspierająco- aktywizacyjnego. Oddziaływania terapeutyczne realizowane są wieloaspektowo i obejmują wiele różnorodnych treningów prowadzonych w ramach różnych obszarów życia.

Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

Trening umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów: w ramach którego prowadzone są treningi kształtowania pozytywnych relacji między uczestnikami, współdziałania w grupie, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, wyrażania swoich emocji i uczuć, treningi asertywności, zajęcia integracyjne, trening rozwiązywania problemów.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym, stwarzanie możliwości rozwijania własnych zainteresowań  poprzez rożne formy zajęć świetlicowych, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, rozwijanie zainteresowań uczestników audycjami radiowymi , telewizyjnymi, fotografią  internetem.

Poradnictwo psychologiczne  ŚDS zapewnia swoim uczestnikom oraz ich rodzinom wsparcie emocjonalne oraz pomoc psychologiczną w ramach zajęć indywidualnych oraz grupowych. Zajęcia odbywają się w formie różnych treningów umiejętności społecznych, jak np: zajęcia z radzenia sobie ze stresem oraz własnymi emocjami, zwiększającego motywację do działania, zachowania w sytuacjach kryzysowych. Psycholog udziela pomocy i wsparcia przy okazji trudności w podejmowaniu życiowych decyzji.   

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarzy, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. W ośrodku funkcjonuje również gabinet pielęgniarski  gdzie wykonywane są podstawowe zabiegi pielęgniarskie oraz udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Terapia ruchowa  w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. Uczestnicy naszego domu biorą udział w systematycznie prowadzonych  zajęciach ruchowych, ćwiczeniach oddechowo- wyciszających, kondycyjnych oraz gimnastyce Tai-Chi. Organizowane są również gry i zabawy na świeżym powietrzu, silwoterapia, zawody sportowe, wyjazdy rowerowe, Nordic Walking pływanie kajakami i inne.

Środowiskowy Dom Samopomocy  umożliwia również swoim uczestnikom  spożywanie dwóch posiłków dziennie.

Zapewniamy również transport uczestników na  zajęcia oraz po ich ukończeniu.

W Środowiskowym Domu Samopomocy oddziaływania  terapeutyczne   prowadzone są na pracowniach  takich jak:

Pracownia kulinarna,

Pracownia plastyczna,

Pracownia krawiecka,

Pracownia komputerowa,

Pracownia stolarska.