Statut

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Nowej Dębie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r.111, poz. 535 z późniejszymi zmianami,
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r. Nr 5 poz. 38),
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.     Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami),
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586),
 5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

§2

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie, zwany dalej „ŚDS”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  §3

   ŚDS posiada swoją siedzibę w budynku Nr 110 przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie.

  §4

    ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B) i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

  §5

  1. ŚDS jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w szczególności na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba
  2. Uczestnikami ŚDS mogą być również osoby spoza terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Podstawą do przyjęcia takich osób jest podpisanie porozumienia na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS .

  §6

   Uczestnictwo i korzystanie z usług ŚDS oparte jest na pełnej dobrowolności.

   Rozdział  II

   Cele i zadania

   §7

   ŚDS jest jednostką o charakterze terapeutycznym i samopomocowym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.

   §8

   1.Celem działania ŚDS jest:

     1)Wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego

              2)Umożliwienie nabycia, podtrzymywanie i rozwijanie kompetencji życiowych, umiejętności samoobsługi, społecznych i interpersonalnych oraz    umiejętności  spędzania wolnego czasu przez uczestników

                 3)Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez utrzymanie osób w środowisku

        4)  Kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

   1.   Zadaniem ŚDS jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do zwiększenia zaradności oraz możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.
   2. Realizacja zadań odbywa się poprzez świadczenie usług obejmujących w szczególności:

       1) treningi funkcjonowania w życiu codziennym

   2) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

   3) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego,

   4) poradnictwo psychologiczne,

   5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

   6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

   7) niezbędną opiekę,

   8) terapię ruchową,

   9)  inne formy postępowania wynikające z indywidualnych potrzeb oraz sprzyjające realizacji indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących.

   §9

    Przy realizacji zadań ŚDS współpracuje z :

       1)  właściwym do spraw pomocy społecznej wydziałem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

   2) Ośrodkami Pomocy Społecznej,

      3)  Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,

       4 ) rodzinami uczestników,

       5) placówkami  służby zdrowia

       6)   Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,

       7) organizacjami pozarządowymi,

       8)  innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy,

       9) innymi instytucjami.

   Rozdział III

   Zarządzanie i organizacja

   §10

   1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik, który jest zatrudniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

   2.Kierownik zatrudnia niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS osoby, które posiadają kwalifikacje określone odrębnymi przepisami

   1. Kierownik zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS.

   §11

    Szczegółowe zasady funkcjonowania, strukturę oraz wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

    §12

    Z treścią Statutu i Regulaminu Organizacyjnego powinni zapoznać się wszyscy uczestnicy i pracownicy ŚDS.

         Rozdział IV

    Gospodarka finansowa

    §13

    ŚDS jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Nowa Dęba finansowaną za jej pośrednictwem ze środków przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań zleconych.

    §14

    1. Gospodarka finansowa ŚDS prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika ŚDS.
    3. Kierownik sporządza sprawozdanie z działalności ŚDS w roku budżetowym, które przesyła jednostce prowadzącej, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym.

    Rozdział V

    Nadzór i kontrola

    §15

    Nadzór bezpośredni nad ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba.

    §16

    Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS sprawuje Wojewoda Podkarpacki .

        Rozdział VI

    Postanowienia końcowe

    §17

    Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

    §18

    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy.